POLÍTICA DE PRIVACITAT

Terminal Catalunya, S.A.U en endavant BEST, informa als usuaris de la pàgina web de la seva propietat, Best.com.es, sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal, perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar a BEST les dades personals que se’ls puguin requerir o que es puguin obtenir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts per BEST. BEST es reserva el dret a modificar la present política, per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, BEST anunciarà en aquesta pàgina web els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.Qualsevol modificació que implicarà una repercussió en drets o deures de les persones de la qual es puguin tractar dades de caràcter personal, serà convenientment informada.

En el present portal, es poden arribar a captar dades personals a partir dels diversos canals de comunicació establerts per a això, en tot cas, a continuació es passa a facilitar informació detallada a propòsit dels diferents tractaments que poden arribar a portar-se a terme.

Amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

 • Respondre als suggeriments plantejats a través del formulari disposat a aquest efecte en el lloc web.
 • Contacte en resposta de les comunicacions rebudes, als correus electrònics de contacte, que a aquest efecte es faciliten al portal.
 • Possibilitar l’accés i gestió de l’àrea de clients.
 • Fer possible l’enviament a clients, per via electrònica, de comunicacions que entenguem del seu interès sobre BEST i les seves activitats.
 • Possibilitar l’accés i gestió de l’àrea de proveïdors. Facilitar el lliurament d’informació i / o documentació necessària, per al manteniment de la relació amb els proveïdors. Així com per possibilitar l’accés dels seus empleats a les instal·lacions de BEST.
 • Gestionar la recepció de sol·licituds d’ocupació remeses a través del correu electrònic facilitat per a això en l’àrea “Treballa amb nosaltres”.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • En el cas del tractament derivat de la gestió de l’àrea de clients o proveïdors, la base legitimadora per a un possible tractament de dades personals es trobaria, essencialment, en què resulta imprescindible per a la prestació o recepció dels serveis sol·licitats: Execució d’un contracte .
 • En el cas de la referida àrea de clients o de proveïdors, a més, podria ser necessari tractar determinada informació, especialment dels seus empleats, per al compliment d’una obligació legal o d’un interès legítim de BEST i / o el grup a què pertany (fins administratius interns, auditories, estadístiques, prevenció de riscos laborals o seguretat de les instal·lacions).
 • En el cas que ens faciliti informació sobre la seva personal, vostè haurà d’haver informat prèviament a aquest, de la comunicació de dades que pugui dur-se a terme en el context de la relació de negoci amb BEST, així com de la possible comunicació dels mateixos, a les autoritats portuàries o a les Forces i cossos de seguretat segons normativa ISPS.
 • Per a la realització de comunicacions comercials. Interès legítim de BEST.
 • Per a la comunicació de dades entre empreses del grup, l’execució contractual, per a la prestació de serveis sol·licitats.
 • Per respondre adequadament a una sol·licitud d’informació, suggeriment plantejada per la seva banda, o a l’enviament d’una demanda d’ocupació. Consentiment.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

En general, les dades proporcionades es conservaran, durant els terminis legalment establerts per a això, en el cas d’informació relativa a la prestació de serveis. Durant el termini necessari per donar resposta i portar a terme el corresponent seguiment intern del suggeriment o observació comunicada. En el cas que ens remeti un currículum aquest es podria mantenir durant el termini d’un any, llevat que vostè ens referís el contrari.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

En el cas d’informació facilitada en l’àmbit de la relació contractual amb BEST mitjançant l’àrea de clients o proveïdors, aquesta podrà ser compartida amb tercers, en cas que fos imprescindible per a l’execució del contracte (serveis portuaris). O bé que una normativa imposés la referida comunicació (forces i cossos de seguretat, autoritats portuàries, administració tributària o altres autoritats o administracions publiques).

Així mateix, les dades facilitades podrien ser comunicades a altres empreses de el grup Hutchison, per a fins administratius interns, algunes de les quals podrien estar situades fora de l’àmbit de la UE (Hong Kong), en tot cas, la referida Transferència Internacional de Dades es realitza amb les garanties adequades (Existència de clàusules tipus).

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

En la mesura que BEST tracti les seves dades personals, vostè té dret a sol·licitar:

Accés.- L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s’estan tractant o no les dades que li concerneixin, així com informació detallada sobre determinats aspectes de l’tractament que s’estigui duent a terme.

Rectificación.- L’interessat té dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin o que es completin aquells que fossin incomplets.

Supresión.- L’interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas la supressió estarà subjecta als límits que estableix la norma reguladora.

Limitació de la seva tractament.- L’interessat té dret a sol·licitar la limitació pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. BEST deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Especialment es pot oposar a la remissió de comunicacions de caràcter comercial que poguessin ser-li remeses per BEST.

Dret a la portabilitat de les seves dades.- És a dir tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament.

Els referits drets podran ser exercits mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a BEST. Port de Barcelona, ​​Av Estany de Port nº 91, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) o mitjançant l’adreça de correu electrònic comercial@best.com.es

Què passa si no va facilitar les dades sol·licitades?

Les dades identificatives pertanyents a el client / usuari, els referents a la seva activitat empresarial / professional, així les altres dades de contacte i qualssevol altres que puguin ser exigits per la normativa aplicable, és obligatori declarar-los i la negativa a subministrar podria suposar la impossibilitat d’accedir a el servei. La resta dades que se sol·liciten són voluntàries, de manera que el fet de no facilitar no impedirà l’establiment de la relació contractual.

Tutela de les autoritats de control.

En cas que ho cregués oportú pot requerir la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades presentant la corresponent reclamació. www.agpd.es C / Jorge Juan nº 6 28001 Madrid.

Mesures de seguretat.

BEST ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a BEST. Això no obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.